Kwieciak gruszowiec (łac. Anthonomus piri Koll.)

Chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. Ich ciało jest smukłe, ciemnobrązowe, a głowa zakończona charakterystycznym dla całej rodziny cienkim, długim ryjkiem. Całkowita długość osobników dorosłych tego gatunku wynosi 4-6mm. Na pokrywach skrzydeł młodych chrząszczy widoczna jest poprzeczna linia z jasnych łusek. Jaja u tego gatunku chrząszcza są białe, owalnego kształtu. Larwy są beznogie, z wyraźną ciemnobrązową puszką głowową. Poczwarki chrząszczy są wolne, w zasadzie widać wszystkie części formującego się dorosłego osobnika.

Zimują jaja w pąkach kwiatowych rzadziej liściowych. Larwy wylęgają się jeszcze jesienią i żerują wyjadając wnętrze pąków. Z jaj późno złożonych larwy wylęgają się dopiero wiosną na przełomie lutego i marca, a ich żerowanie i rozwój trwa do końca kwietnia. Następnie wewnątrz pąków wchodzą w stadium poczwarki a po 2-3 tygodniach, zwykle na początku maja przepoczwarczają się w osobniki dorosłe. Chrząszcze na zewnątrz wydostają się przez wygryzione owalne otwory. Następnie przez krótki okres żerują na młodych rozetach liściowych. W czerwcu kryją się w szczelinach kory gdzie zapadają w diapauzę letnią, aż do wczesnej jesieni. Od września samice składają jaja do wygryzionych w pąkach kanalików. W ciągu życia samica kwieciaka składa do 60 jaj, zwykle pojedynczo i rzadziej po 2-4 w pąk kwiatowy.

Kwieciak jabłkowiec żeruje na gruszach, ale można występować także na jabłoniach. Jest on charakterystyczny dla starych zaniedbanych sadów gdzie nie prowadzona była ochrona chemiczna. Zaatakowane pąki na skutek podgryzienia przez samice brązowieją, zasychają i opadają. W trakcie żerowania młoda larwa niszczy 4-11 pąków kwiatowych. Jeśli zasiedlony zostanie pąk szczytowy na pędzie jednorocznym w następnym roku obserwuje się brak kwitnienia i zawiązywania owoców. Dorosłe osobniki żerując na młodych liściach powodują ich dziurkowanie a także uszkodzenia pędów. Jesienny żer prowadzi do uszkodzenia pąków liściowych czego efektem jest ogołocenie pędów w następnym sezonie. Masowe występowanie kwieciaka gruszowca przyczynia się do osłabienia kwitnienia oraz zmniejszenia plonu owoców.

Z dostępnych metod zwalczania nie chemicznego stosuje się odławianie osobników dorosłych poprzez zakładanie wiosną na pnie drzew opasek chwytnych (np. z tektury falistej). Następnie pułapki takie wraz ze zbierającymi się w nich chrząszczami niszczy się. Zwalczanie chemiczne rozpocząć po przekroczeniu progu zagrożenia tj. 10 pąków z jajami lub larwami. Obserwacje należy przeprowadzić przed pękaniem pąków. Z 10 losowo wybranych drzew przejrzeć po 10 pąków kwiatowych pod kątem obecności jaj i larw. Do zwalczania chemicznego zalecane są wczesną wiosną pyretroidy, które ograniczają populację kwieciaka ale także innych szkodników. Preparaty należy dobierać wg aktualnego programu ochrony roślin z zachowaniem zapisów etykiety producenta.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »