Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na starszych drzewach ogranicza się do osłabienia wzrostu, a w dużym nasileniu powoduje także zamieranie drzew. Zgorzele rozwijające się na korze są źródłem gorzkiej zgnilizny jabłek.

Sprawcami choroby są grzyby Neofabrea alba i N. malicorticis. Obydwa gatunki grzybów workowych są saprotrofami i tylko w sprzyjających warunkach łagodnymi pasożytami. Owocniki stadium doskonałego obydwu patogenów – apotecja z workami i zarodnikami workowymi wytwarzane są niezwykle rzadko. N. malicorticis w stadium niedoskonałym (anamorficznym) wytwarza jasnoszare acerwulusy, kubeczkowatego kształtu zlokalizowane bezpośrednio na powierzchni ran zgorzelowych na korze lub pod powierzchnią skórki porażonych owoców. W przypadku N. alba patogen zarodnikuje w postaci czarnych, kulistego kształtu, zamkniętych piknidiów.

Objawy choroby w postaci brunatnych ran zgorzelowych pojawiają się na jednorocznych pędach wokół śladów po opadłych liściach i na starszych gałęziach w pobliżu uszkodzeń mechanicznych, po wyciętych pędach lub sęczkach. W obrębie plam porażona kora zapada się, obkurcza i łuszczy. Zamierają także tkanki położone poniżej aż do drewna. Często spękania są na tyle głębokie, że odsłaniają drewno. Najgroźniejszą formą tej choroby jest obumieranie kory na bardzo długich odcinkach pędów, gałęzi, a także pni. Porażenie zazwyczaj prowadzi do zamierania części drzewa znajdującej się nad miejscem rozwoju choroby, czyli nad nekrozą. Jeśli choroba opanuje cały obwód pnia obserwuje się zasychanie, a w konsekwencji całkowite zamieranie drzew.

Obydwa saprotroficzne gatunki grzybów okres zimy są w stanie przetrwać na obumarłej korze, w sęczkach i porażonych owocach. Na porażonych częściach pędów tworzą się acerwulusy i piknidia. Z ich wnętrza w sprzyjających warunkach (wysoka wilgotność) uwalniają się zarodniki konidialne odpowiedzialne za infekcje. Zarodniki rozprzestrzeniają się za pomocą kropli wody i dokonują infekcji kory w miejscach uszkodzeń. Objawy infekcji wiosennych ukazują się jeszcze w czerwcu, natomiast te zachodzące jesienią rozwijają się dopiero wiosną przyszłego roku. Choroba występuje praktycznie corocznie w zależności od podatności odmian.

Ochrona polega głównie na wycinaniu porażonych pędów stanowiących źródło infekcji praktycznie przez cały sezon wegetacyjny. Rozległe rany zgorzelowe można oczyszczać i zabezpieczać maścią szkółkarską lub farbą emulsyjną z fungicydem. Wskazane jest opryskiwanie tak młodych jak i starszych drzew w sadzie fungicydami benzimidazolowymi bezpośrednio po cięciu lub opadach gradu.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »