Tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus) – opis i występowanie

Tarcznik niszczyciel jest szkodnikiem, który może stawać się rosnącym problemem w uprawie wielu gatunków sadowniczych na terenie Polski. Pojawił się już w końcówce lat 40 dwudziestego wieku w okolicy Wadowic, ale po szybkim rozpoznaniu i podjęciu zwalczania został on wyeliminowany na wiele lat.  Ponownie pojawił się w roku 2015 w regionie Opola Lubelskiego i Sandomierza. Zaliczany jest do szkodników kwarantannowych podlegających obowiązkowi zwalczania pochodzi z regionów Azji wschodniej, skąd rozprzestrzenił się na całym świecie. Tarcznik niszczyciel organizmem bardzo małym, tarczki mają średnice 1-2mm początkowo tarczki są koloru białego a wraz z rozwojem larw ciemnieją w odcienie ciemnej szarości, aż do koloru czarnego w przypadku tarczek zimujących.

Tarcznik niszczyciel – cykl rozwojowy

W warunkach klimatycznych Polski w roku występuje jedno pokolenie szkodnika. Jednocześnie przyjmuje się, że przez południową cześć kraju przebiega północna linia występowania, lecz ze zmianami klimatu może występować na terenie całego kraju. Zimują najczęściej larwy w pierwszym stadium rozwojowym jak również zapłodnione samice na powierzchni roślin pod tarczkami. Samice są żyworodne umożliwiając tym samym młodym larwą migrację po roślinie w celu znalezienia odpowiedniego miejsca do żerowania. Po znalezieniu miejsca bytowania larwy prowadzą osiadły tryb życia, a jedyną formą ruchomą przybierają dorosłe samce, u których zostają wykształcone odnóża i skrzydła natomiast zredukowany zostaje aparat gębowy sprawiając, że żyją około tygodnia.  Widoczny jest dymorfizm płciowy okazujący się w kształcie tarczek, samice mają tarczki okrągłe o średnicy 1,5-2mm natomiast samców przybierają kształt owalny. Widoczna jest również różna ilość linienia. Męskie linieją dwukrotnie a żeńskie czterokrotnie, rozróżnić osobniki można dopiero od etapu drugiego stadium larwalnego.

Po okresie zimowania larwy zaczynają ponowne żerowanie i linienie. W połowy maja wylatują samce, a po okresie ok 4 tygodni zaczynają rodzić się larwy pierwszego pokolenia. Migracja larw trwa ok 6 tygodni zanim znajdą się na miejscu bytowania. I to one będą zimowały aż do kolejnego roku.

Objawy żerowania szkodnika

Tarcznik niszczyciel występuje głównie na pędach zdrewniałych różnych gatunków drzew, zarówno w uprawach sadowniczych jak również na klonach, brzozach i wielu innych. Pędy są pokryte dużą ilością małych tarczek o średnicy 1-2mm. Są łatwe do zauważenia w przypadku dużej liczebności. Silne zasiedlenie przez szkodnika wygląda jakby gałęzie były pokryte warstwą przypominającą mak. Kora w miejscu żerowania może wytwarzać zgrubienia, przebarwiać się na jaśniejsze kolory a nawet pękać. Larwy pokryte tarczką występujące na owocach powodują charakterystyczne fioletowo czerwone obwódki, które powiększają się wraz ze wzrostem owoców. Mogą się one zlewać powodując duże i wyraźne zmiany w kolorze skórki owoców. W miejscu żerowania szkodnika w miąższ również przybiera kolor czerwony.

Początkowo organy zasiedlane przez tarcznika charakteryzują się osłabionym wzrostem, który wynika z toksyny produkowanej i wstrzykiwanej do wnętrza roślin. Powoduje ona, że rośliny mogą nie zawiązywać pąków kwiatowych na kolejny rok, a te zawiązane są słabsze. Ponadto drzewa stają się mniej odporne na inne agrofagi jak również wyraźnie zmniejsza się ich mrozoodporność. W młodych sadach, gdzie nie wykonuje się zabiegów po wystąpieniu może dojść do całkowitego zamieranie drzew w okresie od 2 -4 lat. Nawet w przypadku zwalczania szkodnika przez wstrzykniętą toksynę rośliny mogą nie odzyskać pełnego wigoru.

Sposób przeprowadzania lustracji

Lustracje powinny być przeprowadzane regularnie w okresie od połowy maja, kiedy to osobniki uskrzydlone wylatują, aż do końca października. Pozwoli to na odpowiednie określenie zagrożenia ze strony tego niebezpiecznego szkodnika, jak również podjęcie zwalczania w momencie jego pojawienia. Dostępne są pułapki feromonowe do odłowu samców w momencie oblotów wiosennych.

Próg szkodliwości

Ze względu, że jest to szkodnik kwarantannowy to zwalczanie jest konieczne w momencie potwierdzenia wystąpienia szkodnika w sadzie.

Profilaktyka i zwalczanie

Do zwalczania tarcznika niszczyciela można zastosować tak jak w przypadku innych gatunków z tego rodzaju w okresie zimowym oleje mineralne, które będą niszczyć zimujące larwy i samice. W okresie wegetacji do ograniczania liczebności larw można zastosować produkty o działaniu mechanicznym, które dokładnemu pokryciu ciała spowodują odcięcie dostępu tlenu i ich uduszenie. Aktualnie nie ma zarejestrowanych preparatów chemicznych do zwalczania tarcznika, ale niektóre substancję zastosowane przeciwko innym szkodnikom wykazują działanie ograniczające ich obecność. Należy również zwrócić uwagę na ważnego wroga naturalnego a mianowicie pasożytniczą błonkówkę z rodzaju Aphelinidae – Encarsia perniciosi, która jest najczęściej wykorzystywana do biologicznej ochrony na obszarach inwazyjnych. Niestety wraz ze wzrostem temperatury wynikającej z ocieplania się klimatu, jak również coraz łagodniejszych zim tarcznik niszczyciel będzie przybierał na znaczeniu jako poważny szkodnik w polskich sadach.

  • Jabłoń
  • Grusza
  • Wiśnia/Czereśnia
  • Śliwa
  • Brzoskwinia

Zgorzel kory jabłoni

Jest drugą po raku drzew owocowych chorobą kory, bardzo powszechnie występującą w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w szkółkach i nowych nasadzeniach jabłoni. Silna epidemia choroby doprowadza do masowego zamierania drzew jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu. Występowanie choroby na

Przeczytaj całość »

Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia drzew owocowych

Choroba poraża ponad 200 gatunków roślin z 60 rodzin botanicznych. Największe szkody gospodarcze wyrządza na roślinach z rodziny różowatych (Rosaceae), do których należy m.in. jabłoń. Choroba ma ścisły związek ze strukturą i wilgotnością gleb, najczęściej występuje na glebach zwięzłych, ciężkich i wilgotnych. Największe zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni i mateczników

Przeczytaj całość »

Rak drzew owocowych

Choroba występuje powszechnie w strefie klimatu umiarkowanego na wszystkich kontynentach, głównie w rejonach uprawy drzew owocowych, jabłoni (Malus L.) i nieco rzadziej gruszy (Pyrus L.). Ze względu na wyniszczający charakter najwyższe szkody powoduje w szkółkach drzew owocowych, a także w młodych nasadzeniach.

Przeczytaj całość »

Parch jabłoni

Spośród wszystkich chorób pochodzenia odgrzybowego parch jabłoni jest chorobą najpowszechniej spotykaną we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na całym świecie. Występuje w klimacie umiarkowanym głównie w sadach, ale także i szkółkach drzew jabłoni. Szkodliwość jest zależna od stopnia porażenia. Choroba powoduje osłabienie wigoru porażonych roślin poprzez ograniczenie produkcji asymilatów, co przekłada

Przeczytaj całość »

Mączniak jabłoni

Choroba bardzo powszechna we wszystkich rejonach uprawy jabłoni, ale może występować także na siewkach gruszy i pigwie. Na jabłoniach w zasadzie może wystąpić w każdej fazie fenologicznej. Najwyższa szkodliwość określona jest w przypadku owocujących drzew jabłoni wiąże się ze spadkiem plonu. Obserwowane jest także zahamowanie wzrostu młodych pędów co przekłada

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna jabłek

Choroba jest bardzo powszechną na całym świecie. Występuje głównie w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W warunkach klimatu umiarkowanego Polski główne zagrożenie stanowi w uprawie jabłoni, zwłaszcza owoców. Choć choroba może także występować na owocach innych gatunków drzew zarówno ziarnkowych, jak i pestkowych m.in. na: pigwie, gruszy azjatyckiej i gruszy europejskiej. Szkodliwość choroby polega przede wszystkim na jej utajonym charakterze i ukazywaniem się objawów na owocach dopiero podczas dłuższego przechowywania. W niektórych gospodarstwach straty w plonach jabłek mogą wynosić 20-50%.

Przeczytaj całość »

Rdza gruszy

W ostatnich latach choroba coraz częściej występuje na gruszach i jałowcach w ogrodach przydomowych. W sadach towarowych obserwowana jest sporadycznie, zwłaszcza gdy w sąsiedztwie rosną jałowce będące żywicielami patogenu.

Przeczytaj całość »

Parch gruszy

Choroba powszechnie występująca w rejonach uprawy gatunków z rodz. Pyrus na całym świecie. W Polsce znana już od dawna w uprawie grusz. Nasilenie choroby jest zależne od kilku czynników, głównie warunków pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego, obecności inokulum i podatności odmiany. Ze względu na mniejszą skalę upraw gruszy w Polsce,

Przeczytaj całość »

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

Choroba powszechnie występuje w rejonach uprawy jabłoni i gruszy. W Polskich sadach corocznie można ją spotkać na jabłkach i gruszkach rzadziej na śliwkach, wiśniach czy morelach. Jest uznawana za jedną z częstszych przyczyn tzw. suchych zgnilizn owoców ziarnkowych. Przy braku ochrony powoduje znaczne straty w plonach owoców.

Przeczytaj całość »

Zaraza ogniowa

Zaraza ogniowa występuje na około 200 gatunkach roślin tak uprawnych jak i ozdobnych. Najczęściej są to rośliny z rodziny różowatych, do których należy m.in. jabłoń i grusza, ale także pigwa, głóg, irga i jarzębina. W warunkach sprzyjających choroba bardzo szybko rozprzestrzenia się i dokonuje spustoszenia na znacznych obszarach sadów i

Przeczytaj całość »

Zamieranie gruszy

Choroba odnotowana w sadach gruszowych na terenie Europy i USA. W Polsce po raz pierwszy opisana w 1996 roku. Choroba może mieć dwie postaci: gwałtowne zamieranie lub powolne zamieranie. Występuje na roślinach z rodzaju Pyrus, a także na pigwie. Szkodliwość jest zależna od wielu czynników, z których najważniejsze to podkładka

Przeczytaj całość »

Guzowatość korzeni

Jedna z najpowszechniej występujących chorób systemu korzeniowego roślin zarówno zielnych jak i drzewiastych. Zakres roślin na których została odnotowana obejmuje około 200 gatunków. Guzy rozwijające się na częściach podziemnych (korzeniach i szyjce korzeniowej) powodują zakłócenia w pobieraniu wody i składników pokarmowych. Szczególnego znaczenia nabiera w szkółkach drzew owocowych. Materiał z

Przeczytaj całość »

Srebrzystość liści

Srebrzystość liści to choroba, która występuje powszechnie w sadach towarowych wielu gatunków drzew owocowych m.in. na śliwach, wiśniach, czereśniach, a także jabłoniach oraz wielu gatunkach leśnych. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost nasilenia choroby w śliwowych i wiśniowych nasadzeniach. Szkodliwość choroby polega unieczynnieniu blaszek liściowych oraz zniszczeniu kory i drewna

Przeczytaj całość »

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba ma zasięg ogólnoświatowy, występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Najwyższa jej szkodliwość dotyczy strat w plonie wiśni. Masowe nasilenie ujawnia się w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody.

Przeczytaj całość »

Dziurkowatość liści

Choroba powszechna w uprawie śliw, ale także brzoskwini, moreli, wiśni i czereśni. Jej szkodliwość polega na ograniczaniu powierzchni asymilacyjnej, poprzez zniszczenie liści. Efektem tego jest osłabienie wzrostu i rozwoju roślin.

Przeczytaj całość »

Drobna plamistość liści drzew pestkowych

W zasadzie występuje we wszystkich rejonach uprawy wiśni i czereśni, z wyjątkiem terenów o małej ilości opadów w okresie wiosennym i letnim. Szkodliwość choroby polega na osłabieniu drzew na skutek utraty liści, co przekłada się na ilość i wielkość plonu. W szkółkach wiśni i czereśni choroba może być powodem słabszego przyjęcia oczek.

Przeczytaj całość »

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Choroba powszechnie występuje w rejonach uprawy jabłoni i gruszy. W Polskich sadach corocznie można ją spotkać na jabłkach i gruszkach rzadziej na śliwkach, wiśniach czy morelach. Jest uznawana za jedną z częstszych przyczyn tzw. suchych zgnilizn owoców ziarnkowych. Przy braku ochrony powoduje znaczne straty w plonach owoców.

Przeczytaj całość »

Rak bakteryjny drzew owocowych

Choroba występuje w uprawie drzew owocowych, głównie wiśni, czereśni, brzoskwini i moreli. Poważne szkody wyrządza także w szkółka drzew pestkowych ww. gatunków. W przypadku silnego porażenia doprowadza do zamierania roślin.

Przeczytaj całość »

Torbiel śliwek

Choroba występuje w uprawie śliw na całym świecie. W Polsce głównie w rejonach podgórskich i nadmorskich. Szkodliwość związana jest z całkowitym zniszczeniem owoców. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów.

Przeczytaj całość »

Srebrzystość liści

Srebrzystość liści to choroba, która występuje powszechnie w sadach towarowych wielu gatunków drzew owocowych m.in. na śliwach, wiśniach, czereśniach, a także jabłoniach oraz wielu gatunkach leśnych. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost nasilenia choroby w śliwowych i wiśniowych nasadzeniach. Szkodliwość choroby polega unieczynnieniu blaszek liściowych oraz zniszczeniu kory i drewna

Przeczytaj całość »

Dziurkowatość liści

Choroba powszechna w uprawie śliw, ale także brzoskwini, moreli, wiśni i czereśni. Jej szkodliwość polega na ograniczaniu powierzchni asymilacyjnej, poprzez zniszczenie liści. Efektem tego jest osłabienie wzrostu i rozwoju roślin.

Przeczytaj całość »

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Choroba powszechnie występuje w rejonach uprawy jabłoni i gruszy. W Polskich sadach corocznie można ją spotkać na jabłkach i gruszkach rzadziej na śliwkach, wiśniach czy morelach. Jest uznawana za jedną z częstszych przyczyn tzw. suchych zgnilizn owoców ziarnkowych. Przy braku ochrony powoduje znaczne straty w plonach owoców.

Przeczytaj całość »

Srebrzystość liści

Srebrzystość liści to choroba, która występuje powszechnie w sadach towarowych wielu gatunków drzew owocowych m.in. na śliwach, wiśniach, czereśniach, a także jabłoniach oraz wielu gatunkach leśnych. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost nasilenia choroby w śliwowych i wiśniowych nasadzeniach. Szkodliwość choroby polega unieczynnieniu blaszek liściowych oraz zniszczeniu kory i drewna

Przeczytaj całość »

Kędzierzawość liści brzoskwini

Choroba bardzo powszechna, występuje corocznie w uprawie brzoskwini i nektaryny. Szkodliwość jej ogranicza się do zniekształcenia liści, a w konsekwencji osłabienia roślin. Zmiany te przekładają się na obniżenie jakości plonu owoców brzoskwini oraz może mieć wpływ na gorsze przezimowanie porażonych drzew.

Przeczytaj całość »

Dziurkowatość liści

Choroba powszechna w uprawie śliw, ale także brzoskwini, moreli, wiśni i czereśni. Jej szkodliwość polega na ograniczaniu powierzchni asymilacyjnej, poprzez zniszczenie liści. Efektem tego jest osłabienie wzrostu i rozwoju roślin.

Przeczytaj całość »