Komunikat agrotechniczny 19 (25-07-2022) Bawełnica korówka – jak sobie z nią radzić?

W części lustrowanych sadów jabłoniowych w wielu rejonach można dostrzec wyjątkowo liczne kolonie bawełnicy korówki. Mszyca ta w ciągu sezonu wytwarza do 11 pokoleń. Szczególnie upodobała sobie właśnie jabłonie. Zasiedla i żeruje na młodych pędach i pąkach wysysając z nich soki. W miejscach żeru pojawiają się narośla i spękania kory.

Uszkodzenia takie są miejscem wnikania chorób grzybowych, a osłabione drzewo jest bardziej podatne na wymarzanie w okresie zimy. Dodatkowo tak jak i pozostałe mszyce również i ta mocno „spadziuje”. Dlatego też w niektórych sadach (tam gdzie kolonie mszycy były nad wyraz liczne) można było zaobserwować zniszczenie owoców (czarne plamy na owocach wynikające z zabrudzenia spadzią i rozwoju na niej grzybów sadzakowych). Więcej o biologii szkodnika znajdziecie tutaj: -> https://tiny.pl/wqh7j

Gdzie występuje najliczniej?

Problem licznego występowania szkodnika jest wynikiem kilku czynników m.in.: intensywnego wzrostu drzew w sadzie w ciągu całego sezonu (przenawożenie azotem), braku owadów pożytecznych – skorków czy pasożytniczych muchówek (Aphelinus mali), które w okresie jesienno-zimowym mają ograniczoną aktywność oraz niewielkich spadków temperatury poniżej zera w okresie zimy co zwiększa przeżywalność owadów zimujących (w klimacie naszego kraju osobniki schodzą na zimowanie na szyjki korzeniowe – poniżej 5˚C rozwój mszycy jest zahamowany).

Zwalczanie szkodnika

 • Zabiegi zwalczania przeprowadzić w okresie żerowania szkodnika, po osiągnięciu lub przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości wykorzystując preparaty zamieszczone w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych. 
 • W okresie występowania licznych kolonii szkodnika zaleca się wykorzystanie preparatów selektywnych, najlepiej o działaniu systemicznym lub wgłębnym i kontaktowym z zachowaniem zasady prawidłowej rotacji środków. Do cieczy użytkowej konieczny jest dodatek środka zwiększającego przyczepność (zwilżacza).
 • W sadach, w których po zbiorze obserwuje się liczne kolonie mszycy, jej zwalczanie jest konieczne. Opryskiwanie należy wykonać w odpowiednich warunkach pogodowych, przy temp. 10-15 ˚C, dostosowanej do właściwości używanego środka chemicznego

Dostępne rozwiązania dedykowane do zwalczania bawełnicy zebrane w tabeli poniżej: 

Substancja aktywna  Okres karencji  Działanie*  Uwagi 
spirotetramat  21 dni  ŻWS  Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe opadanie).
Zabieg wykonać najpóźniej na 4 tygodnie przed introdukcją dobroczynka gruszowego. 
acetamipryd  14 dni  KŻPWS  Opryskiwać dokładnie korony i pnie drzewa w okresie wzrostu owoców, gdy stwierdza się liczne kolonie szkodnika. 
polimery sylikonowe/ 

niejonowych surfaktanty+polimery 

brak  KP  Stosować tylko w warunkach umożliwiających szybkie wysychanie cieczy użytkowej na roślinach (przed lub popołudniu, w czasie suchej pogody) 

*) Działanie: K – kontaktowe, Ż – żołądkowe, P – powierzchniowe, S – systemiczne, W – wgłębne

 

Zalecenia na obecną chwilę w zależności od sytuacji:

 • Przy słabym nasileniu szkodnika oraz mszycy jabłoniowej: niejonowe sulfaktanty+polimery np. Rodeo w dawce 150 ml na każde 100 l wody zużywanej na 1Ha.
 • Przy średnim nasileniu szkodnika i obecności innych gat. mszyc: acetamipryd (20% substancji czynnej) w dawce 0,2 kg/ha + adiuwant Asystent+ w dawce 0,2 l/ha lub niejonowe sulfaktanty+polimery np. Rodeo w dawce 150 ml na każde 100 l wody zużywanej na 1Ha
 • Przy wysokim nasileniu szkodnika do acetamipryd-u (20% substancji czynnej) w dawce 0,2 kg/ha dodać obligatoryjnie niejonowe sulfaktanty+polimery np. Rodeo w dawce 150 ml na każde 100 l wody zużywanej na 1Ha

 

Korzyści z zastosowania produktu RODEO:  

 • Natychmiastowe działanie zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach,  
 • Brak pozostałości w plonie,  
 • Nie powoduje uodpornień na substancję czynną,  
 • Szerokie spektrum zwalczanych szkodników,
 • Wzmocnienie działania klasycznych insektycydów.

 

Uwagi: 

 • Mieszaniną acetamipryd + adiuwant i/lub niejonowe sulfaktanty+polimery opryskiwać dokładnie korony i pnie drzewa w okresie wzrostu owoców, gdy stwierdza się liczne kolonie szkodnika.  
 • Niejonowe sulfaktanty+polimery stosować tylko w warunkach umożliwiających szybkie wysychanie cieczy użytkowej na roślinach (przed lub popołudniu, w czasie suchej pogody). 
 • Unikać stosowania w warunkach wysokiej temperatury i silnej operacji słonecznej na niektórych odmianach mieszaniny mogą powodować występowanie fitotoksyczności (oparzenia przetchlinek). 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.