Komunikat agrotechniczny 4 (12-02-2024) Nawożenie gatunków pestkowych

Nawożenie gatunków pestkowych

Czereśnia

Nawożenie podstawowymi składnikami P, K i Mg  podobnie jak w przypadku roślin ziarnkowych opieramy na wynikach analizy gleby (tabela 1 i 3) i liści (tabela 2) oraz na ocenie wizualnej rośliny. Ustalenie dawki przeprowadzamy w oparciu o dawki orientacyjne stosowane corocznie zamieszczone w dostępnych tabelach opracowanych dla danego typu gleb i wymagań pokarmowych danego gatunku. Dawki nawozu przeliczamy na zawartość poszczególnych składników, uwzględniając stosowanie nawozów jednoskładnikowych lub wieloskładnikowych.

Nawożenie azotem Optymalne dawki azotu wynoszą od 40 do 80 kg N/ha, jednak w latach obfitych plonów należy je zwiększyć. Dawki stosujemy od początku wegetacji (marzec/kwiecień) do połowy czerwca. Całościową dawkę azotu dzielimy na 2 dawki posypowe (60:40) lub podajemy z wodą nawożąc przez cały okres wegetacji.

Nawożenie fosforem: Nawożenie P jest szczególnie ważne w okresie wiosennym. Fosfor podajemy dolistnie (2-3 zabiegi wiosną) lub fertygacją (przez cały okres wegetacji), ok 60 kg/ha.

Nawożenie potasem: Potas wpływa na wielkość owoców, ale jego wysokie stężenie może powodować ich miękniecie. Posypowo: wczesna wiosna – początek zbiorów 1-2 równe dawki (łącznie ok. 80-100 kg/ha), lub jesienią w 1 dawce. Nawożenie poprzez fertygację – od kwitnienia do końca zbiorów. Nie stosujemy nawozów chlorkowych (sól potasowa) do nawożenia roślin pestkowych.

Nawożenie magnezem: Bardzo ważny składnik i często widzimy jego niedobory na liściach czereśni. Stosując np. wapno magnezowe – nawozimy magnezem i regulujemy pH gleby. Jeśli w sadzie zachodzi konieczność zarówno zwiększenia zawartości Mg w glebie, jak i podwyższenia odczynu, to można użyć dolomit. Dolistnie nawozimy tylko w wypadku widocznych niedoborów na liściach.

Nawożenie wapniem: Owoce ubogie w Ca są podatne na pękanie. Braki Ca w czereśniach powodowane są często blokowaniem przez K pobierania Ca przez korzenie. Nawozić możemy dolistnie dbając o dokładne pokrycie owoców – zabieg można wykonać od pojawienia się zawiązków do zbiorów. Wapń dostarczać możemy stosując fertygację – preparaty wapniowe stosujemy od kwitnienia do końca zbiorów.

Nawożenie mikroskładnikami: ok 7 dni przed kwitnieniem i w trakcie kwitnienia nawożenie dolistne borem (2 zabiegi), efekt – lepsze zawiązywanie owoców. Powtórzyć nawożenie B i Zn w październiku. Czereśnie są wrażliwe na niedobory żelaza, warto uzupełnić składnik stosując nawozy wieloskładnikowe z Fe. Stosowanie nawozów wieloskładnikowych z reguły zapewnia niezbędne ilości mikroelementów w glebie.

Stosowanie bioregulatorów: zalecane w wypadkach stresowych jak przymrozki, stosowanie preparatów poprawiających proces zapłodnienia i zapylenia, jak i wprowadzanie owadów zapylających.

Wapnowanie: Odczyn gleby odpowiedni dla czereśni  to 6,7-7,1 pH na glebach ciężkich i 5,5-6.0 pH na glebach lekkich. Wapnowanie należy wykonywać co 3-4 lata, jednak powoduje to do skoki w pH gleby wpływające na owocowanie. Polecane dawki patrz tabela 3. W celu stabilizacji kwasowości gleby najlepiej stosować niższe dawki ale corocznie. Jesienne wapnowanie najlepiej wykonać od końca października do pierwszej połowy listopada.

Tabela 1. Wartości graniczne zawartości potasu (K) i magnezu (Mg) w glebie oraz wysokość ich dawek (Sadowski i in. 1990)

Wyszczególnienie

Klasa zasobności

niska średnia

wysoka

Warstwa orna 0-20 cm

zawartość K mg/100 g gleby

zawartość                  < 20%

< 5

5-8

> 8

części                           20-35%

< 8

8-13

> 13

spławialnych           > 35%

< 13

13-21

> 21

Warstwa podorna
zawartość                  <20%

< 3

3-5

> 5

części                           20-35%

< 5

5-8

> 8

spławialnych           > 35%

< 8

8-13

>13

 Nawożenie

Dawki K2O  kg/ha 

w sadzie owocującym

80 – 120

50 – 80

Dla obu warstw gleby:

zawartość Mg mg/100 g gleby

gleby zawierajace < 20% części spławialnych

< 2,5

2,5 – 4

>  4

gleby zawierające > 20% części spławialnych

< 4

4 – 6

> 6

Nawożenie:

Dawka MgO

w sadzie lub na plantacji krzewów jagodowych

12 g/m2

6 g/m2

Dla wszystkich rodzajów gleb i dla obu                   ich warstw

Stosunek K/Mg

bardzo wysoki

wysoki

poprawny

6

3,5-6

3,5

 

Tabela 2. Liczby graniczne zawartości podstawowych makroskładników w liściach czereśni (Eck 1988) oraz polecane dawki składników

Składnik/dawka składnika Zakres zawartości składnika w liściach
deficytowy niski optymalny wysoki
Zawartość składnika w suchej masie
N (%)

< 1,50

1,50-1,99 2,00-2,50

> 2,50

Dawka N (kg/ha)

120-150

80-120 50-80

0-50

P (%)

< 0,15 0,15-0,45

> 0,45

Dawka P2O5 (kg/ha)

50-100 0

0

K (%)

< 1,00

1,00-1,49 1,50-1,90

> 1,90

Dawka K2O (kg/ha)

120-150

80-120 50-80

0

Mg (%)

< 0,20

0,20-0,39 0,40-0,60

> 0,60

Dawka MgO (kg/ha)

120

60 0

0

 

Tabela 3. Maksymalne dawki nawozów wapniowych stosowane jednorazowo w sadzie (Sadowski i in. 1990)

Odczyn gleby

Kategoria agronomiczna gleby

lekka średnia

ciężka

Dawka CaO (kg/ha)
< 4,5

1500

2000

2500

4,5-5,5

750

1500

2000

5,6 -6,0

500

750

1500

 

Źródło: Materiał opracowany przez Dr Tomasza Krupę, na potrzeby katalogu sadowniczego ‘ 22.